Onderzoek

Het onderzoek is gericht op Beroepsonderwijs en Human Resource Development met betrekking tot loopbaanontwikkeling en –begeleiding, toekomstgericht onderwijs en een leven lang ontwikkelen. Onderzoek is zowel kwantitatief als kwalitatief en varieert van eenmalige survey tot longitudinaal en ontwikkelingsgericht onderzoek. Het onderzoek is wetenschappelijk en praktijkgericht.

Praktijk­relevantie voor beleid en praktijk in het onderwijs is zichtbaar in exameneisen van het vmbo en de kwalificatie-eisen in het MBO, publicaties van (inter)nationale onderwijsadviesorganen en dienstverlening landelijke onderwijs­advies­centra.­ Verschillende innovatieprojecten in het onderwijs hebben vanuit de uitgangspunten van ‘loopbaanleren’ hun projecten vormgegeven. Haar promotie-onderzoek naar loopbaancompetenties van werknemers, en onderzoek in vmbo, mbo en hbo liggen hieraan ten grondslag.

Onderzoek naar de perspectieven op Leven lang ontwikkelen in organisaties, gefinancierd door sponsoren van de leerstoel, is in 2020 afgerond.

Van 2017-2019 zijn onderzoeken verricht naar ouderbetrokkenheid bij LOB en werkexploratie in het vmbo. In Zuid-Limburg is een scan uitgevoerd over de stand van zaken in scholen met betrekking tot toekomstgericht onderwijs. Daarnaast is een bijdrage geleverd aan het onderzoek door Regioplan naar keuzeprocessen van jongeren in het vmbo, vanuit het Nationaal Programma Rotterdam Zuid.

 

Promovendi die worden begeleid in onderzoektrajecten zijn:

  • Simon Broek verricht onderzoek naar Leven Lang Ontwikkelen in de regio.
  • Bert-Jan Buiskool verricht onderzoek naar Leven Lang Ontwikkelen in organisaties.
  • Monique Strijk verricht onderzoek naar de rol van ouders bij loopbaanontwikkeling van leerlingen in het vmbo.
  • Martha Mcgee verricht onderzoek naar de rol van managers en HRM in de begeleiding van docenten om LOB in de school vorm te geven.

 

Inmiddels zijn gepromoveerd:

  • A. Draaisma verrichtte onderzoek naar de resultaten van het door OCW bekostigde stimuleringsprogramma ‘LOB in het mbo’.
  • Marie-Jeanne Meijer verrichtte onderzoek naar de onderzoekende houding van (aankomende) docenten.
  • Max Aangenendt verrichtte onderzoek naar veranderingen in beroepsidentiteit bij docenten in de eerste jaren van hun docentschap.
  • Annemie Winters verrichtte onderzoek naar de effectiviteit van instrumenten en trainingen, ontworpen om de trialoog tussen leerling, docent en praktijkbegeleider in het bedrijf op gang te brengen en te houden.
  • N. Lodders verrichtte onderzoek naar collectieve leerprocessen in het HBO.